شکلک های هانی                                           میس هآنی

                                        

                                                                                                    

                                    

                                                                                               

                                      

                                          شکلک هآنی

                

 

راهنمآی استفاده: کد را کپی کرده و در تنظیمآت وبلآگ خود پِیست کنید. برای اولین مشآهده، Ctrl+f5 را بگیرید تآ عکس مورد نظر کنآر نوآر آدرس ظآهر شود. بآ همه ی مرورگر هآ قآبل مشآهده است. استفآده فقط بآ ذکر منبع مجآز است :)

 
cursor